Sagatavoja: M.Kalniņš 02.02.2002.

 

Vēderskropstaiņi – Gastrotricha

(phylum)

 

Latvijā ir sastopami, taču sugu sastāvs nav noskaidrots.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

 

 

 

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.