Latvijas bezmugurkaulnieku sugu saraksts

 


List of Latvian Invertebrates

 

Sarakstu sagatavoja (compiled by):butterfly_2.gif (20027 bytes)

 

Mārtiņš Kalniņš (redaktors)

 

Inta Deimantoviča

Jānis Dreimanis

Edīte Juceviča

Arkādijs Poppels

Vygandas Relys

Ineta Salmane

Voldemārs Spuņģis

Dmitrijs Teļnovs

Kristaps Vilks

 

Latvijas bezmugurkaulnieku saraksts izveidots ar mērķi uzlabot informācijas apmaiņu Latvijas un arī citu valstu bezmugurkaulnieku pētnieku vidū. Tā kā sugu sastāvs pastāvīgi mainās un sugu saraksti ir nozīmīgi izpētes darbos, tad vienota un regulāri atjaunojama saraksta izveidošana ir aktuāla. Bieži tiek lietotas dažādas sistemātikas vai sinonīmi, kas galarezultātā dažkārt rada pārpratumus vai pat kļūdas.

Diemžēl pašreizējā saraksta variantā vairākās saraksta daļās ir nepilnīgi sugu saraksti, trūkst autoru, aprakstīšanas gadu u.tml. Šīs nepilnības parāda “baltos plankumus” zināšanās par Latvijas bezmugurkaulnieku faunu.

Tā kā bezmugurkaulnieki ir ļoti daudzveidīga un liela dzīvnieku grupa un pētnieku skaits ir diezgan neliels, tad daudzām grupām sugu sastāvs nav pētīts vispār vai ir izpētīts nepilnīgi. Arī faunas sastāvs pastāvīgi mainās dabas apstākļu ietekmē. Līdz ar to sugu saraksts ir papildināms.

 

Bezmugurkaulnieku augstāko rangu (līdz kārtai) saraksts galvenokārt balstās uz Brusca&Brusca [Brusca R.C., Brusca G.J. 1990. Invertebrates. Sinauer Associates, Sunderland: 1-922] taksonomisko sistēmu. Sugu saraksti veidoti pēc vienotas sistēmas. Sarakstā iekļauti visi daudzšūnu bezmugurkaulnieki, izņemot pushordaiņus un hordaiņus.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

 

Taksons

Sarakstā iekļautas visas Latvijā konstatētās bezmugurkaulnieku sugas, kā arī atsevišķas sugas – sugas, kuras varētu būt sastopamas, taču vēl nav konstatētas vai arī sugas, kas ir minētas Latvijas faunai, taču maz ticams, ka ir sastopamas Latvijā (sarakstā atzīmētas ar ? un dots komentārs).

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Minēts sugas latviskais nosaukums, sinonīmi, kā arī atsevišķām sugām arī komentāri.

Sastopamība

Sugu sastopamība novērtēta pēc 4 sastopamības klasēm visā Latvijas teritorijā:

 

Latviski

Apzīmējums

Angliski

Ļoti reti

LR

Very rare

Reti

R

Rare

Bieži

B

Common

Ļoti bieži

LB

Very common

 

 

Saraksta veidošanā galvenokārt izmatoti pamattaksoni (tabulā), taču atsevišķās vietās izmatoti arī palīgtaksoni.

 

Taksons

Latīniski

Latviski

Angliski

Phylum

Tips

Phylum

Subphylum

Apakštips

 

Superclassis

Virsklase

 

Classis

Klase

Class

Subclassis

Apakšklase

 

Infraclassis

Infraklase

 

Superordo

Virskārta

 

Ordo

Kārta

Order

Subordo

Apakškārta

 

Infraordo

Infrakārta

 

Seria

Sērija

 

Cohors

Kohorta

 

Superfamilia

Virsdzimta

 

Familia

Dzimta

Family

Subfamilia

Apakšdzimta

 

Tribus

Triba (cilts)

 

Subtribus

Apakštriba

 

Genus

Ģints

Genus

Subgenus

Apakšģints

 

Sectio, diviso

Sekcija, nodaļa

 

Species

Suga

Species

Subspecies

Pasuga

 

 

Līdz 1961. gadam (atsevišķos gadījumos arī vēlāk) zooloģijā tika lietoti termini “aberācija”, “varietāte”, kas mūsdienu izpratnē ir saprotami kā “pasuga”.

 

Pašlaik sarakstos ir iekļautas aptuveni 6800 bezmugurkaulnieku sugas. Piezīmes par sugu sarakstos atrastajām kļūdām vai neprecizitātēm, papildinājumus kā arī, ja vēlaties piedalīties saraksta veidošana, lūdzu sūtiet uz: martins.kalnins@dap.gov.lv  

 

Tā kā saraksts regulari tiek atjaunots, tad informācija par papildinājumiem ir atrodama šeit. new-a50.gif (1556 bytes)


 

Animalia - dzīvnieku valsts

 

Metazoa – daudzšūņu dzīvnieku apakšvalsts

Parazoa – daudzšūņu dzīvnieku apakšvalsts daļa

Tips Porifera (sūkļi)

 

Eumetazoa – daudzšūņu dzīvnieku apakšvalsts daļa

Radiata – staraiņu nodalījums

Tips Cnidaria (zarndobumaiņi)

Tips Ctenofora (ktenofori)

 

Bilateria – bilaterāļu nodalījums

Acelomata – Acelomāti

Tips Platyhelminthes (plakantārpi)

Tips Nemertea (nemertīntārpi)

 

Pseudocelomata – Pseudocelomāti

Tips Rotifera (virpotāji)

Tips Gastrotricha (vēderskropstaiņi)

Tips Nematoda (nematodes)

Tips Nematomorpha (matoņi)

Tips Acanthocephala (kāšgalvjtārpi, dzelkņgalvji)

 

Celomata – Celomāti

Protostomia – pirmmutnieki

Tips Annelida (posmtārpi)

Tips Arthropoda (posmkāji)

Tips Tardigrada (tardigradi)

Tips Pentastomida (mēleņi)

Tips Mollusca (gliemji)

 

Deuterostomia – otrmutnieki

Tips Ectoprocta (sūneņi)

Tips Chaetognatha (saržokļaiņi)

  

Metazoa – daudzšūņu dzīvnieku apakšvalsts

Parazoa – daudzšūņu dzīvnieku apakšvalsts daļa

Tips Porifera (sūkļi)

Klase Demospongiae (spongīnsūkļi)

Kārta Cornacuspongida (kramragsūkļi)

 

Eumetazoa – daudzšūņu dzīvnieku apakšvalsts daļa

Radiata – staraiņu nodalījums

Tips Cnidaria (zarndobumaiņi)

Klase Hydrozoa (hidrozoji, hidromedūzas)

Klase Scyphozoa (scifozoji)

Tips Ctenofora (ktenofori)

 

Bilateria – bilaterāļu nodalījums

Acelomata – Acelomāti

Tips Platyhelminthes (plakantārpi)

Klase Turbellaria (skropstiņtārpi)

Kārta Rhabdocela (taisnzarnas skropstiņtārpi)

Kārta Tricladida (planārijas)

Klase Monogenea (monogeneji)

Klase Trematoda (sūcējtārpi)

Klase Cestoda (lenteņi)

Tips Nemertea (nemertīntārpi)

 

Pseudocelomata – Pseudocelomāti

Tips Rotifera (virpotāji)

Tips Gastrotricha (vēderskropstaiņi)

Tips Nematoda (nematodes)

Tips Nematomorpha (matoņi)

Klase Gordioida (matoņi)

Tips Acanthocephala (kāšgalvjtārpi, dzelkņgalvji)

 

Celomata – Celomāti

Protostomia – Pirmmutnieki

Tips Annelida (posmtārpi)

Klase Polychaeta (daudzsartārpi)

Klase Aeolosomata

Kārta Aeolosomatida

Klase Oligochaeta (mazsartārpi)

Kārta Lumbriculida

Kārta Haplotaxida

Klase Branchiobdelida (branhiobdellīdi)

Klase Hirudinea (dēles)

Kārta Rhynchobdellae (snuķdēles)

Kārta Arhynchobdellae (žokļdēles)

Tips Arthropoda posmkāji

Klase Chelicerata (helicerāti)

Kārta Aranea (zirnekļi)

Kārta Pseudoscorpionida (māņskorpioni)

Kārta Opiliones (māņzirnekļi)

Apakšklase Acari (ērces)

Virskārta Acariformes (kārtas Actinedida, Astigmata)

Virskārta Parasitiformes (kārtas Mesostigmata, Ixodida)

Virskārta Acariformes (kārta Oribatida)

Klase Myriapoda (daudzkāji)

Apakšklase Chilopoda (simtkāji)

Apakšklase Diplopoda (tūkstoškāji)

Apakšklase Symphila (simfilas)

Apakšklase Pauropoda (pauropodi)

Klase Collembola (kolembolas)

Klase Insecta (kukaiņi)

Apakšklase Apterygota (bezspārnainie kukaiņi)

Kārta Protura (protūras)

Kārta Diplura (diplūras)

Kārta Thysanura (zvīņenes)

Apakšklase Pterygota (spārnainie kukaiņi)

Kārta Ephemeroptera (viendienītes)

Kārta Odonata (spāres)

Kārta Blattodea (prusaki)

Kārta Plecoptera (strautenes)

Kārta Orthoptera (taisnspārņi)

Kārta Dermaptera (spīļastes)

Kārta Psocoptera (ķērputis)

Kārta Hemiptera (blaktis)

Kārta Thysanoptera (tripši)

Kārta Anoplura (dūrējutis)

Kārta Mallophaga (grauzējutis)

Kārta Homoptera (augutis)

Apakškārta Aleurodea (baltblusiņas)

Apakškārta Aphidodea (laputis)

Apakškārta Cicadodea (cikādes)

Apakškārta Coccodea (bruņutis)

Apakškārta Psyllodea (lapblusiņas)

Kārta Strepsiptera (strepsipteri)

Kārta Coleoptera (vaboles)

Kārta Neuroptera (tīklspārņi)

Kārta Raphidioptera (kamielīši)

Kārta Megaloptera (dūņenes)

Kārta Hymenoptera (plēvspārņi)

Apakškārta Apocryta (iežmauglapsenes)

Apakškārta Symphyta (augļlapsenes)

Kārta Mecoptera (skarpijmušas)

Kārta Siphonaptera (blusas)

Kārta Diptera (divspārņi)

Apakškārta Nematocera (odveidīgie divspārņi)

Apakškārta Brachycera (mušveidīgie divspārņi)

Kārta Trichoptera (makstenes)

Kārta Lepidoptera (tauriņi)

Apakštips Crustacea (vēžveidīgie)

Klase Branchiopoda (žaunkājvēži)

Kārta Anostraca (bezčaulvēži)

Kārta Notostraca (vairogvēži, vairogčauļi)

Kārta Conchostraca (divvākčauļi)

Kārta Cladocera (ūdensblusas)

Klase Maxillopoda (žokļkājvēži)

Apakšklase Copepoda (airkājvēži, peldkājvēži)

Kārta Calanoida (kalanoīdi)

Kārta Cyclopoida (ciklopoīdi)

Kārta Harpacticoida (harpaktikoīdi)

Kārta Lernaeoida  (lerneoīdi)

Apakšklase Branchiura (karputis, žaunastvēži)

Apakšklase Cirripedia (sprogkājvēži)

Klase Ostracoda (gliemeņvēži)

Kārta Ostracoda (gliemeņvēži)

Klase Malacostraca (augstākie vēži)

Kārta Mysidacea (mizīdas, šķeltkāji)

Kārta Cumacea (kumacejvēži)

Kārta Isopoda (vienādkājvēži)

Kārta Amphipoda (sānpeldes)

Kārta Decapoda (desmitkājvēži)

Tips Tardigrada (tardigrādi)

Tips Pentastomida (mēleņi)

Tips Mollusca (gliemji)

Klase Gastropoda (gliemeži)

Apakšklase Prosobranchia (priekšžauņi)

Kārta Archaeogastropoda (sengliemeži)

Kārta Mesogastropoda (primitīvie vienpriekškambarainie)

Apakšklase Pulmonata (plaušgliemeži)

Kārta Basommatophora (sēdacu plaušgliemeži)

Kārta Stylommatophora (kātacu plaušgliemeži)

Klase Bivalvia (gliemenes)

Apakšklase Eulamellibranchiata (lapžauņi)

Kārta Mytiloida

Kārta Unionoida

Kārta Veneroida

Kārta Myoida

 

Deuterostomia – otrmutnieki

Tips Ectoprocta (sūneņi)

Klase Bryozoa (sūneņi)

Kārta Gymnohaemata

Kārta Phylactolaemata

Tips Chaetognatha (saržokļaiņi)

snail_go.gif (32473 bytes)